چرا نقد مجاهدین؟

چون این مجاهد تنها گروهی است که درصدد جایگزین کردن یک رهبر عالیمقام با یک رهبر عالیمقام دیگر است. چنین تفکر و ایدئولوژی نیاز به نقد و شناسایی مستمر دارد. فکر نمی کنم شما هم مایل باشید از چاله به چاه بیفتید یا از ترس مار غاشیه به عقرب جراره پناه برید!